- 4211 M  záhradníctvo  
     - 4211 M 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba  
     - 4211 M 17 záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo  
     - 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  
     - 4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky managment  
     - 4210 N 11 agropodnikanie a agroturistika  
     - 6405 K pracovník marketingu  
     - 3916 M životné prostredie  

Štúdium v študijných odboroch je ukončené maturitnou skúškou.
Forma štúdia v týchto odboroch je denná, resp.externá.

Poznámka: odbory označené      sú aktuálne na školský rok 2018/2019

sos
prezent
hv

 

 

 

 

logo_SOS