sos

Zo 70 - ročnej  histórie školy

Na začiatku v roku 1946 bola myšlienka štátneho agronóma Chrtianskeho založiť hospodársku školu v tejto oblasti v obci Želovce, kde je poľnohospodárstvo hlboko zakotvené v životoch obyvateľov.
Priestor kaštieľa a prebratá pôda o výmere 347 ha, bývalý majetok grófa Zsichyho a spoločnosti Agronómia bol určený pre novozriadenú  Štátnu roľnícku školu v Želovciach. Vyučovanie začalo 1. septembra 1948 s počtom študentov 21 pod vedením riaditeľa Jozefa Bezáka.
Škola postupom času menila názvy aj prispôsobovala ponuku učebných odborov, dnes by sme povedali potrebám trhu práce.

Od 1.9.1948
Štátna roľnícka škola v Želovciach
1953 Poľnohospodárska učňovská škola
1.11.1957 Poľnohospodárska majstrovská škola
1960 Poľnohospodárske odborné učilište
Pestovateľ – chovateľ
1962 pribudol poľnohospodár – mechanizátor
1966 pribudol včelár – ovocinár
1977 pribudol záhradník vo vinohradníckej oblasti
1978 Poľnohospodárske odborné učilište v Želovciach
1988 vznikla Stredná poľnohospodárska škola  spolu s POU
2002 Združená stredná škola poľnohospodárska (Učilište poľnohospodárske + Stredné odborné učilište poľnohospodárske + Stredná poľnohospodárska škola)
2008 Stredná odborná škola
2018-2019 70. výročie založenia školy
Dnes má v ponuke vzdelávania:

2-ročný učebný odbor
4572 F poľnohospodárska výroba
Ukončené záverečnou skúškou

3-ročné učebné odbory:
4571 H záhradník
4561 H 03 poľnohospodár – služby
Ukončené záverečnou skúškou s výučným listom

Študijné odbory
2-ročné nadstavbové štúdium
4511 L záhradníctvo
2-ročné pomaturitné štúdium
4211 N 16 záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba
Ukončené maturitnou skúškou

Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania žiakov v školskom internáte s možnosťou celodenného stravovania vo výdajnej školskej jedálni.
        Škola po stránke priestorovej a materiálno-technickej je dobre vybavená. Teoretické vyučovanie sa zabezpečuje v novej budove, kde sú zriadené odborné učebne, odborné učebne s výpočtovou technikou. Žiaci získavajú po ukončení štúdia výučný list alebo maturitné vysvedčenie, v závislosti od druhu absolvovaného učebného alebo študijného odboru. Za výhodných podmienok získavajú žiaci v učebnom odbore záhradník vodičské oprávnenie na vedenie traktora a absolvujú kurz práce s krovinorezom.
        Odborný výcvik a prax sa zabezpečuje na vlastných pracoviskách (skleníkoch, parku, ovocnej a okrasnej škôlke, ovocnom sade, vinohrade a na včelnici). Žiaci vykonávajú pracovné činnosti súvisiace s aranžovaním kvetín, pestovateľské
a ošetrovateľské práce v skleníkoch, práce s malou záhradníckou mechanizáciou pri ošetrovaní a údržbách parkov, projekciou a realizáciou sadovníckych úprav
a podobne. V niektorých odboroch sa časť praxe zabezpečuje aj na zmluvných pracoviskách. 
        Žiaci sa zúčastňujú v rámci vyučovania rôznych súťaží v oblasti športu, literatúry, kultúry, aranžovania kvetín a podobne. Odborné poznatky a vedomosti si doplňujú prostredníctvom odborných exkurzií do vybraných záhradníckych firiem za účelom zoznamovania sa s novými technológiami pestovania rastlín a návštevou výstav so záhradníckou problematikou. Prostredníctvom projektov sa študenti zúčastňujú zahraničnej odbornej praxe.
        Oblasť záujmovej a mimoškolskej činnosti je široká. Škola umožňuje žiakom pracovať pod vedením pedagogických zamestnancov v prírodovedných, aranžérskych, športových a záujmovo-umeleckých krúžkoch. Rozvoj telovýchovy
a športu ako i mimoškolských športových aktivít je možné realizovať v telocvični
a posilňovňou.

 

 

 

 

logo_SOS