História školy.
      

      Počiatky poľnohospodárskeho školstva v Želovciach siahajú do r. 1948, kedy bola zriadená Štátna roľnícka škola. Od svojho vzniku prešla vývojom od všeobecných základov poľnohospodárstva, špecializáciou cez mechanizáciu, ovocinárstvo,včelárstvo,agropodnikanie a záhradníctvo.
      Škola počas svojej histórie viackrát zmenila svoj názov, naposledy k 1.9.2008 kedy sa zmenil  názov zo Združenej strednej školy
poľnohospodárskej na súčasný názov

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ŽELOVCE

        Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania žiakov v školskom internáte s možnosťou celodenného stravovania vo výdajnej školskej jedálni..
        Škola po stránke priestorovej a materiálno-technickej je dobre vybavená. Teoretické vyučovanie sa zabezpečuje v novej budove, kde sú zriadené odborné učebne, odborné učebne s výpočtovou technikou. Žiaci získavajú po ukončení štúdia výučný list alebo maturitné vysvedčenie, v závislosti od druhu absolvovaného učebného alebo študijného odboru. Za výhodných podmienok získavajú žiaci v učebnom odbore záhradník vodičské oprávnenie na vedenie traktora.
        Odborný výcvik a prax sa zabezpečuje na vlastných pracoviskách (skleníkoch, parku, ovocnej a okrasnej škôlke, ovocnom sade, vinohrade a na včelnici). Žiaci vykonávajú pracovné činnosti súvisiace s aranžovaním kvetín, pestovateľské a ošetrovateľské práce v skleníkoch, práce s malou záhradníckou mechanizáciou pri ošetrovaní a údržbách parkov, projekciou a realizáciou sadovníckych úprav a podobne. V niektorých odboroch sa časť praxe zabezpečuje aj na zmluvných pracoviskách.
        Žiaci sa zúčastňujú v rámci vyučovania rôznych súťaží v oblasti športu, literatúry, kultúry, aranžovania kvetín a podobne. Odborné poznatky a vedomosti si doplňujú prostredníctvom odborných exkurzií do vybraných záhradníckych firiem za účelom zoznamovania sa s novými technológiami pestovania rastlín a návštevou výstav so záhradníckou problematikou. Prostredníctvom projektov sa študenti zúčastňujú zahraničnej odbornej praxe.
        Oblasť záujmovej a mimoškolskej činnosti je široká. Škola umožňuje žiakom pracovať pod vedením pedagogických zamestnancov v prírodovedných, aranžérskych, športových a záujmovo-umeleckých krúžkoch. Rozvoj telovýchovy a športu ako i mimoškolských športových aktivít je možné realizovať v telocvični a posilňovňou.

sos

 

 

 

 

logo_SOS