<meta name="SOS Želovce" content="zahradnik,Zelovce" />
teor_vyuc

V tejto budove sa vykonáva časť
teoretického vyučovania

prakt_vyuc V sklenníkoch sa vykonáva časť praktického vyučovania
telocv

moderná telocvičňa s posilňovňou

intern

časť školského internátu

Stredná odborná škola v Želovciach zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces vrátane ubytovania a stravovania žiakov. Dnes vzhľadom na charakter regiónu, koncepčný zámer školy, ako i súčasné požiadavky trhu práce sa škola zameriava na výchovu a vzdelávanie mládeže v oblasti agropodnikania, cestovného ruchu, záhradníctva, ochrany, tvorby a skrášľovania životného prostredia... .Úsek teoretického vyučovania zabezpečuje výučbu všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pre žiakov denného a externého štúdia podľa školského vzdelávacieho programu.

vyuc

Teoretické vyučovanie má k dispozícii klasické učebne, odborné učebne

poc_uc multimediálnu učebňu výpočtovej techniky s projekčným systémom, audiovizuálnou technikou a ďalším vybavením umožňujúcim prácu žiakov a pedagógov s IKT.

Súčasťou teoretického vyučovania je aj knižnica, ktorá slúži žiakom ako i pedagogickým zamestnancom. Učebné pomôcky sú súčasťou kabinetných zbierok. Prostredie interiéru školy je esteticky a vkusne upravené. V priestoroch a na chodbách školy sú informačné a propagačné panely, ktoré svedčia o práci a zámeroch školy.

flora Priestory školy - chodba
flora_2 Priestory školy - schodište
nastenka Ušebné banery

Pedagogickí zamestnanci malú k dispozícii svoje kabinety a zborovňu. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory. Výchovný poradca má zriadený kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi a sociálnymi zamestnancami. V suteréne školy sú žiacke šatne, odborné dielne a garáže. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. Telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.

kuch

Žiaci sa stravujú priamo vo výdajnej školskej jedálni priamo v budove školy.

ubyt

V priestoroch školy sa nachádza školský internát, ktorý spĺňa moderné hygienické kritéria. Je vybavený spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a počítačovou učebňou s pripojením na internet.

telocv Moderne vybavená telocvičňa
ubytov Internát je súčasťou budovy SOŠ. Izby pre žiakov sú 4-5 lôžkové s príslušenstvom. Každá izba má sociálne zariadenie. Žiaci môžu využívať školskú knižnicu, posilňovňu s náradím, telocvičňu a futbalové ihrisko.

Praktické vyučovanie sa realizuje v areáli školy. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Vo vyučovaní sa využívajú najnovšie poznatky a metódy s dôrazom na vedomosti  získané v teoretickej príprave. Okrem vyučovania v odborných učebniach na SOŠ praktická príprava prebieha v areáli školy, prípadne i na zmluvne zabezpečených pracoviskách, kde sa realizuje vykonávanie prác podľa platného školského vzdelávacieho programu.

trakt aranz aranz2

Odborný rast žiakov je dopĺňaný aj formou odborných exkurzií, účasťou na odborných výstavách, súťažiach odborných zručností, v aranžovaní kvetín, ako i stážami študentov na zahraničnej praxi. Za výhodných podmienok v niektorých odboroch môžu žiaci získať vodičské oprávnenie.



sos
 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Moderný areál SOŠ v Želovciach je esteticky a vkusne upravený, pozostáva z niekoľkých častí :

 

 

 

 

logo_SOS