sos

Názov projektu: 
Vytvorenie podmienok na zvyšovanie počtu žiakov  Strednej  odbornej školy v Želovciach
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K215
Zmluva číslo:                          IROP-Z-302021K215-223-14
Poskytovateľ NFP:                Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

 

Profil obstaraváteľa na ÚVO

 

 

 

 
VO

 

 

 

 

logo_SOS